GU10

226
226/TF
226/TF-FEP
226/DS
226/DT

1226/SF

226/Z
226/Z-TF
226/Z-TF-FEP
226/Z-DS
226/Z-DT

1226/Z-SF

警告.

技术信息、标准资料、安全注意事项和指南,以帮您为任何用途选择最合适的配件。

公司技术部门竭诚为客户服务,协助客户处理任何技术、标准和安装方面的问题。