GU5.3

223/L-GU5,3
223/L-GU5,3-TF
223/L-GU5,3-TF-FEP

223/GU5,3
223/GU5,3-TF
223/GU5,3-TF-FEP

224/GU5,3
224/GU5,3-TF
224/GU5,3-TF-FEP
224/GU5,3-S
224/GU5,3-S-TF
224/GU5,3-S-TF-FEP

220
220/TF
220/TF-FEP

警告.

技术信息、标准资料、安全注意事项和指南,以帮您为任何用途选择最合适的配件。

公司技术部门竭诚为客户服务,协助客户处理任何技术、标准和安装方面的问题。